MANUEL GÖTTSCHING / ASHRA / A. R. T.
The Private Tapes Vol. 1

Manuel Göttsching/Ash Ra Tempel/Ashra | The Private Tapes Vol. 1 (1996)

Tape vault research: Manuel Göttsching and kdm (1996)

Manuel Göttsching (git, keyb)
Ashra, Ash Ra Tempel
Harald Grosskopf (sometimes dr)

More Info: www.ashra.com

Cover / photos: kdm
Released in 1996 on Manikin Records, Berlin

T r a c k  L i s t i n g:


1. Bois de soleil [03:14]
(Göttsching, 1979)

2. Eloquentes Wiesel [28:47]
(Göttsching, 1979)

3. Begleitmusik zu einem Hörspiel [24:41]
(Göttsching, 1974)

4. Bois de la lune [07:26]
(Göttsching, 1979)

5. Chicken maladie [09:52]
(Steeple Chase Bluesband, 1970)

BACK

 


Home | Records | Projects | Photos | Links | Contact

Deutsch  English